Lập report lưu chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200 (phương thức trực tiếp). Báo cáo giữ chuyển tiền tệ là một trong trong số những report quan trọng đề đạt dòng tiền đi ra cùng vào của người tiêu dùng. Đối cùng với report Lưu giao dịch chuyển tiền tệ tất cả biện pháp lập là theo phương pháp trực tiếp hoặc con gián tiếp. Đại lý thuế Công Minch xin share cùng với các bạn giải pháp lập báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo Thông tứ 200 theo phương pháp trực tiếp.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ

*

Lập report lưu giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ trực tiếp theo Thông tư 200 tự hoạt động khiếp doanh:

– Tiền thu tự bán hàng, cung ứng hình thức dịch vụ với lệch giá khác (Mã số 01)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được đem từ sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, thông tin tài khoản 112, sổ kế tân oán các thông tin tài khoản bắt buộc thu, sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 511, 131 hoặc những thông tin tài khoản 515, 121 cụ thể số chi phí thu từ phân phối bệnh khoán thù kinh doanh.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 Có tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền bỏ ra trả cho những người cung cấp hàng hoá, hình thức (Mã số 02)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được rước tự sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, sổ kế toán thù các thông tin tài khoản nên thu cùng đi vay sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế tân oán các tài khoản 331, những TK sản phẩm tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…)

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ các tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền chi trả cho người lao đụng (Mã số 03)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được mang trường đoản cú sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112 sau khi so sánh cùng với sổ kế toán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…).

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 334

– Tiền lãi vay đang trả (Mã số 04)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được lấy từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những thông tin tài khoản bắt buộc thu đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 335, 635, 242 và các Tài khoản tương quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 335 Tài khoản 635 242 với TK tương quan khác

– Thuế TNDN vẫn nộp (Mã số 05)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy trường đoản cú sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi ( …).

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 3334

– Tiền thu khác trường đoản cú vận động marketing (Mã số 06)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước tự sổ kế toán những tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 711, tài khoản 133, 141, tài khoản 244 và sổ kế toán thù những tài khoản khác gồm liên quan vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ tài khoản 111 112 Có tài khoản 711 tài khoản 133 Tài khoản 141 Tài khoản 244với các TK liên quan khác

– Tiền bỏ ra không giống mang đến vận động sale (Mã số 07)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này mang từ bỏ sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113 vào kỳ report, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 cùng những Tài khoản liên quan không giống. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ bỏ những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 cùng các tài khoản tương quan khác

– Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động kinh doanh (Mã số 20)

+ Mã số đôi mươi = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đối chọi (…).

Lập report những tiêu chí luồng chi phí trường đoản cú hoạt động đầu tư

– Tiền chi buôn bán, thiết kế TSCĐ với các tài sản dài hạn không giống (Mã số 21)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này mang trường đoản cú sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán thù những thông tin tài khoản bắt buộc thu, sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3411, sổ kế toán thông tin tài khoản 331 đối ứng với sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 211, 213, 217, 24một trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự các tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 211 Tài khoản 213 Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Tiền thu tkhô hanh lý, nhượng bán TSCĐ với những gia tài lâu năm khác (Mã số 22)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là chênh lệch thân số chi phí thu và số tiền chi cho Việc tkhô hanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và những gia sản dài hạn khác.

+ Số chi phí chiếm được rước tự sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán những tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp mang số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 711 5117 131

+ Số chi phí bỏ ra được mang từ bỏ sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp mang số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111, 112, 113 Nợ tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối chọi (…) trường hợp số tiền thực thu nhỏ dại rộng số tiền thực chi cùng ghi thông qua số dương nếu như số tiền thực thu lớn hơn thực bỏ ra.

– Tiền đưa ra cho vay vốn với cài các pháp luật nợ của đơn vị chức năng không giống (Mã số 23)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này mang từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128, Tài khoản 171 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu tự những tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 Tài khoản 171

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc 1-1 (…).

– Tiền tịch thu cho vay, bán lại điều khoản nợ của đơn vị chức năng khác (Mã số 24)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này lấy trường đoản cú sổ kế toán thù các TK 111, 112, 113, sau khi so sánh với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128 , 171 trong những kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ các tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền chi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác (Mã số 25)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này mang trường đoản cú sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 33một trong những kỳ report.

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ những tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi thông qua số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…).

– Tiền tịch thu đầu tư vốn vào đơn vị chức năng không giống (Mã số 26)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này đem tự sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, 113, đối ứng với sổ kế toán những thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong những kỳ report.

Xem thêm: Thiền Vipassana Là Gì ? Mọi Thứ Bạn Cần Biết Về Thiền Vipassana

– Thu lãi tiền cho vay vốn, cổ tức và lợi tức đầu tư được chia (Mã số 27)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước từ sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112 đối ứng với sổ kế tân oán tài khoản 515.

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ vận động đầu tư (Mã số 30)

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập report các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính

– Tiền thu tự sản xuất CP, nhận vốn góp của công ty download (Mã số 31)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này mang trường đoản cú sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khoản thời gian so sánh với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 411 trong những kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có thông tin tài khoản 411

– Tiền trả lại vốn góp cho các nhà cài, thâu tóm về CP vẫn thiết kế (Mã số 32)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này mang từ bỏ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sau khi so sánh với sổ kế toán các tài khoản 411, 419 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 411 Tài khoản 419

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối kháng (…).

– Tiền thu tự đi vay mượn (Mã số 33)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước trường đoản cú sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 111, 112, 113, những thông tin tài khoản đề xuất trả sau thời điểm so sánh với sổ kế toán những thông tin tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112cùng các tài khoản không giống bao gồm tương quan vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 và những tài khoản liên quan khác

– Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy trường đoản cú sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, sổ kế toán thù những tài khoản buộc phải thu đối ứng cùng với sổ kế toán thù thông tin tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 cùng các thông tin tài khoản tương quan khác.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc 1-1 (…).

– Tiền trả nợ gốc thuê tài thiết yếu (Mã số 35)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem tự sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những tài khoản phải thu đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3412 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản Tài khoản 3412

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

– Cổ tức, lợi nhuận đang trả mang đến nhà cài đặt (Mã số 36)

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này lấy từ bỏ sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thù những tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn (…).

– Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trường đoản cú chuyển động tài chính (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng hợp các luồng chi phí vào kỳ

– Lưu chuyển khoản thuần trong kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số đôi mươi + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Tiền với tương tự tiền đầu kỳ (Mã số 60)

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào số liệu tiêu chuẩn “Tiền cùng tương đương tiền” vào đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).

– Ảnh tận hưởng của chuyển đổi tỷ giá chỉ ăn năn đoái quy thay đổi nước ngoài tệ (Mã số 61)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được rước từ sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, 128 cùng các tài khoản liên quan (cụ thể các khoản tán đồng quan niệm là tương đương tiền đối ứng với sổ kế toán thù chi tiết thông tin tài khoản 4131 trong những kỳ report.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số dương giả dụ tất cả lãi tỷ giá bán với được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc 1-1 (…) nếu tạo nên lỗ tỷ giá.

– Tiền cùng tương đương chi phí vào cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nấu Đồ Ăn Dặm Cho Bé: 9 Món Vừa Rẻ Vừa Ngon Lại Nhiều Chất

+ Chỉ tiêu này buộc phải khớp cùng với tiêu chuẩn “Tiền cùng tương đương tiền” cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).


Chuyên mục: Hướng Dẫn