Sách trả lời áp dụng vật dụng hình ảnh Canon 70D chuyên được dùng, tải sách hướng dẫn thực hiện canon 70d, download sach huong dan su dung may anh canon 70d.


*

Sách khuyên bảo áp dụng máy ảnh Canon 70D chuyên dụng

1. 162738495WhiteindexRedindexHöôùngDaãnSöûDuïngNkhô hanh.1A(SceneIntelligentAuto).HöôùngthaúnghaøngdaáuCaùchgaénpinCaùchgaéntheûnhôùCaùchgaénoángkínhmaøutraénghoaëcñoûtreânoángkínhtöôngöùngvôùimaøutreânthaânmaùyGaïtphímchoïncheáñoälaáyneùtsangGaïtphímnguoànsangcheáñoä,xoayphímchoïncheáñoächuïptöïñoängthoângminhHöôùngDaãnNhanhLaätmaønhìnhLCDraLaáyneùtchuûtheåHöôùngkhungngaémvaøogiöõachuûtheåroàinhaángiöõ1/2phímchuïpñeåmaùylaáyneùt.ChuïpNhaánheátphímchuïpñeåchuïp.XemhìnhHìnhvöøachuïpseõñöôïchieånthòtreânmaønhìnhkhoaûng2giaây.MBieåutöôïngnaèmbeânphaûicuûatínhnaêngcoùnghóalaøtínhnaêngñoùchæñöôïcsöûduïngôûcaùccheáñoätrongvuøngsaùngtaïo.TuoåithoïpinkhichuïpquakhungngaémNhieätñoäKhoângñaùnhflashSöûduïng50%flash1300hình920hìnhXemHìnhDanhmuïchìnhPhoùngtoChoïnhìnhPhímxemlaïiPhímxoùaThoângtinchuïpMaønhìnhcaûmöùngMaønhìnhLCDlaøloaïimaønhìnhxoaylaätcaûmöùngcoùtheåthöïchieäncaùcthaotaùcbaèngcaùchsöûduïngcaùcngoùntay.UV00CaùcböôùcchuaånbòCaùcthaotaùccaøiñaëtPhímMaønhìnhcaûmöùngPhímCaùcphím1,Nhaánphímñeåmôûcaùcbaûngcaøiñaët.2.Söûduïng2phímñeåchoïn1baûngcaøiñaët,sauñoùsöûduïng2phímñeåchoïn1cheáñoäcaàncaøiñaët.3.Nhaánphímñeåhieånthòcaøiñaët.4.Nhaánlaïiphímsaukhihoaøntaátcaøiñaët.VuøngchuïpcôbaûnVuøngchuïpsaùngtaïoCaùcbaûngcaøiñaëtcaàncaøiñaëtTínhnaêngCheáñoäcaøiñaëtChaátlöôïnghình1soátínhnaêngvaøcheáñoäcaøiñaëtseõkhoânghieånthòôûvuøngchuïpcôbaûnz1:Imagequality0Choïnbaûngroàinhaánphím.66UUSöûduïngphímhoaëcphímñeåchoïn1caøiñaëtChaátlöôïnghìnhÑoäphaângiaûiSoáhìnhcoùtheåchuïpRAW:Xoayphímñeåchoïn1cheáñoäcaøiñaët.JPEG:Söûduïng2phímñeåchoïn1cheáñoäcaøiñaët.roàinhaánphím.0roàinhaánphím.0Choïnbaûng<0Söûduïng2phímñeåchoïn1caøiñaëtroàinhaánphím.CheáñoäDieãngiaûiToáiöuhoùacaùctoângmaøuchotöøngcaûnhchuïpMaøusaécröïcrôõ,hìnhaûnhsaécneùtToáiöucaùctoângmaøuda,hìnhaûnhmeàmmaïiMaøuxanhbaàutrôøivaøcaâycoáiröïcrôõ,saécneùtHìnhñônsaécQNhaánphím.Hieånthòmaønhìnhñieàuchænhnkhô nóng.ToácñoämaøntraäpCheáñoächuïpÑieàuchænhchuïplieântuïcCaânbaèngtraéngC.ñoälaáyneùtBuøsaùng/UÙpsoïtñieåmphôisaùngPictureStyleQuaytrôûlaïiHieäuchænhcaânbaèngtraéngKhaåuñoäÖutieânvuøngsaùngToácñoäISOBuøflashToáiöuhoaùnguoànsaùngChaátlöôïnghìnhCheáñoäñosaùngUÙpsoïtcaânbaèngtraéngKhoaùsaùngWifiC.ñoächoïnvuøngAFTuyøchænhSöûduïng4phímñeåchoïn1tínhnaêngcaànchænhroàixoayphímhoaëcñeåcaøiñaët.ÔÛvuøngchuïpcôbaûn,caùctínhnaêngcoùtheåchoïnseõkhaùcnhauNhaánphímñeåhieånthòCaênchænhmaùycheáñoäcaênchænhmaùy.C.FnI:PhôisaùngCaùcTínhNaêngTuøyChænhTaênggiaûmmöùcph.saùngTaênggiaûmñoänhaïyISOTöïñoänghuûyuùpsoïtThöùtöïuùpsoïtVuøngantoaønTöïñoänglaáyneùtÑoänhaïybaéttheoch.theåSoáhìnhuùpsoïtTaêng/giaûmtoácñoäbaéttheochuûtheå(tracking)AIServoöutieânhình1AIServoöutieânhình2PhaùttínhieäuhoãtrôïAFLenshoaïtñoängkhikhoângtheåAFViñieàuchænhAFKieåuchoïnñieåmlaáyChoïncheáñoächoïnvuønglaáyneùtneùtthuûcoângChieáusaùngm.hìnhVFP.phaùpchoïnvuøngAFÑieåmAFlieânquanÑieåmAFh.thòtrongquaùtrìnhlaáyneùthöôùngmaùyTuøychænhHoaïtñoängkhaùcCaûnhbaùotreânk.ngaémKhoaùñanaêngHoaùnchuyeånc.naêngcuûadóañieàuchænhTv/Av

Chuyên mục: Hướng Dẫn